Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Polish English French German

Regulamin uczestnictwa w kursach 
obowiązuje od roku szkolnego 2016-2017

  

1.Warunkiem przyjęcia do Szkoły jest:

-określenie stopnia zaawansowania językowego słuchacza poprzez napisanie testu i odbycie rozmowy kwalifikacyjnej-nie dotyczy to osób rozpoczynających naukę języka obcego od podstaw.

-zapoznanie się i akceptacja praw i obowiązków zawartych w niniejszym regulaminie.

-Z chwilą podpisania umowy Klient zobowiązuje się do wpłacenia pierwszej w/w  kwoty do 10  wrześniu 2016 roku.

2.Programy kursów realizowane są w rocznym cyklu nauczania IX - V

3.Cena kursu uzależniona jest od liczebności osób w grupie .Zajęcia lekcyjne odbywają się w grupach liczących od 8 do 13 osób dobranych pod względem za-

awansowania językowego oraz wieku. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu liczba  Słuchaczy w grupie spadnie do 6 osób,Szkoła może zaproponować Słuchaczom

alternatywne rozwiązania:podniesienie opłaty za pozostała część kursu,zmniejszenie liczby godzin,przeniesienie słuchacza do innej grupy na podobnym poziomie nauczania.

4.Słuchacz jest zobowiązany do regularnego uczestnictwa w zajęciach. Czasowa nieobecność nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty za zajęcia. Osoby ,które z przyczyn  losowych opuściły min 4 zajęcia z rzędu mają prawo do odrobienia godz. z inną grupą .Zgłoszenie i ustalenie terminów w sekretariacie Szkoły.

5. Słuchacz będący rodziną  przysługuje mu  rabat 45 zł  odliczany przy ostatniej wpłacie za kurs.Rabaty się nie sumują ,Klienci którym przysługuje więcej niż      jeden wybierają ten na podstawie ,którego chcą być rozliczani.

6.Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektorów w czasie trwania roku szkolnego z ważnych powodów organizacyjnych oraz zmian godzin.

7.Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci poza czasem trwania zajęć na kursie oraz rzeczy pozostawione na terenie szkoły.

8.Klient zobowiązany jest do wnoszenia opłat za kurs w systemie z góry. Jeżeli opłata za kurs wpłynie dopiero po 5 godzinie uczestnictwa w zajęciach Szkoła dolicza karę w wysokości 15zł 

9.Klient zalegający z opłatami zostanie upomniany Wezwaniem do zapłaty osobiście lub listem poleconym-koszty listu doliczone są do zaległości. W przypadku nie przekazania należności kwoty sprawa zostaje skierowana do postępowania sądowego bez ponownego wezwania do zaległości lub wpisania danych dłużnika do Krajowego Rejestru Dłużnika.

10.Klient ma możliwość odroczenia terminu spłaty po uzgodnieniu ze Szkołą terminu.  

11.Istnieje możliwość rezygnacji z kursu w dowolnym momencie oraz ubiegania się o zwrot 70% kwoty poniesionej opłaty o koszt odbytych zajęć ,jedynie w przypadku zmiany zamieszkania lub poddania się długotrwałej hospitalizacji. Klient ma obowiązek wypowiedzenia umowy na piśmie na 2 tygodnie przed rozpoczęciem nowych płatności. Rezygnacja powinna być w formie pisemnej.zaprzestanie uczestnictwa w zajęciach jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy i w takiej sytuacji Klient nie ma prawa ubiegania się o zwrot  opłat.

12.Zobowiązania osób niepełnoletnich przyjmuje ich opiekun prawny.

13.W sprawach spornych będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego .

14.Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów zapisów i Marketingu Organizatora(zgodnie z ustawa z dn 29,08,1997r o ochronie danych osobowych dz.U.nr 133 poz 883)

 

Wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody na zamieszczanie zdjęć moich/córki/syna

wykonywanych w trakcie zajęć na stronie internetowe lub innych materiałach reklamowych Szkoły

  

Chełm dn.................................................................................................

podpis uczestnika kursu w przypadku słuchacza niepełnoletniego podpis jednego z rodziców lub opiekunów